خراسان شمالی- بجنورد- جاده ارکان- بعداز بیمارستان امام حسن- دانشگاه کوثر - مجموعه ورزشی - واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی

058-3123210