****

 کارشناس مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی:

دکتر مریم کریمی

 رشته تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی - گرایش عصب و عضله