کارشناس اداره تربیت بدنی دانشگاه کوثر

      دکتر مریم کریمی                                                          

     مدرک تحصیلی : دکتری فیزیولوژی ورزشی، گرایش عصب و عضله

     شماره تماس:  3123210-058