**اداره تربیت بدنی(تلفن ثابت) 3123210 - 058 

دکتر مریم کریمی

پست الکترونیک: sport.kosar@kub.ac.ir

آدرس: خراسان شمالی - بجنورد.جاده ارکان - بعد از بیمارستان امام حسن- دانشگاه کوثر (ویژه خواهران)