1-آئین نامه ها و مقررات مسابقات  ورزشهای همگانی دانشگاههای استان 96 -pdf

2-آئین نامه کمیته انضباطی مسابقات ورزشی دانشگاهها وآموزش عالی کشور pdf

3- فرم استعداد یابی  ورزشی وزارت علوم

4- آیین نامه انجمن ورزشی دانشگاه