خدمات قابل ارائه در مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی:

الف) سنجش تندرستی

- اندازه ­های آنتروپومتری، اندازه چربی زیر پوستی، نسبت­ها و ترکیبات بدنی با استفاده از دستگاه Body Analyzer (In Body)

- مشاوره تغذیه و مکمل­های ورزشی

- تست­های ارزیابی وضعیت قلبی-ریوی، قدرت ، انعطاف‌پذیری؛

- استعدادیابی ورزشی؛

- تجویز تمرین برای گروه­های خاص

- افزایش و کاهش وزن با تمرینات ورزشی

-ارائه برنامه تمرینی؛

- اجرای طرح پایش سلامت؛

- چاپ و ارائه نتایج آزمون از طریق نرم افزار معتبر.

ب) ارزیابی ساختارهای اسکلتی_قامتی

- تشخیص ناهنجاری­های اسکلتی(اسکولیوز، کایفوز، لوردوز و....)

- ارائه تمرینات ورزشی اصلاحی جهت رفع عارضه؛

- چاپ و ارائه نتایج آزمون از طریق نرم افزار معتبر و همچنین بررسی قوس­های کف پایی با استفاده از دستگاه فوت اسکنر.

ج) دستگاه Body Analyzer (In Body)                           

مواد معدنی استخوان       

انرژی متابولیسم پایه

کنترل وزن

انرژی مورد نیاز بدن

چربی احشایی

چربی اندام ها

چربی زیر پوستی

عضلات اندام ها

مقدار دقیق آب بدن

انرژی مصرفی فعالیت های ورزشی

پروتئین عضلات

نمره بدن از 100