برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی درونی و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی در دانشگاه کوثر

اولین جلسه کارگاه آموزشی ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروه های آموزشی در مورخ 23 و 24 خردادماه 96 با حضور دکتر "محمدرضا نیستانی" مدیر گروه نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر "رضا نوروززاده" عضو هیأت علمی مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر "هادی عباسی" دبیر هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی خراسان شمالی و تعداد 40 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه کوثر برگزار شد. 

کارگاه آموزشی ارزیابی درونی و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی با هدف نهادینه کردن ارزیابی درونی در واحدهای دانشگاهی به عنوان یکی از فرایندهای اصلی برنامه ریزی بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی در این دانشگاه برگزار شد.در این کارگاه، شرکت کنندگان شامل مدیران گروه و اعضای هیأت علمی در ۳ کارگروه به روش کارگاهی و با تکمیل کاربرگ‌های ارائه شده به بررسی، ارزیابی و شناسایی وضعیت موجود در گروه‌های آموزشی و تدوین طرح‌ها و برنامه‌هایی برای برآوردن نیازها، مسائل و مشکلات گروه‌های آموزشی پرداختند که حاصل آن تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی خواهد بود.