نحوه ارتباط با مدیریت حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات

ارتباط با مدیر امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات

  • شماره تماس: 0582413830 داخلی 106
  • ایمیل: asaddadmehr222@gmail.com

 ارتباط با کارشناس امور قراردادها

  • شماره تماس:0582413830 داخلی 131
  • ایمیل: s_vesal61@yahoo.com