نام و نام خانوادگی :

دکتر تیمور جعفری

گروه اموزشی: 

جغرافیا

سمت اجرایی:

رئیس گروه ارتباط با صنعت و کارآفرینی

شماره ثابت:

 31225415- 058

پست الکترونیک:

.....

 

   شیوه نامه رفاهی دانشگاه  مصوب هیأت رئیسه کوثر

 

   شیوه نامه شورای رفاهی وزارت علوم