اهداف، وظایف و اختیارات

اجرای مصوبات و دستورالعمل‌های شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی.
 • جمع‌آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز در چارچوب مصوبات شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و تجزیه و تحلیل داده‌ها و دسته‌بندی اطلاعات مربوط به آن و ارائه گزارش به شورای نظارت و ارزیابی.
 • همکاری با گروه‌های نظارت و ارزیابی اعزامی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 • تهیه گزارش مربوط به کیفیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اجرایی و غیره دانشگاه براساس الگوهای تنظیم شده از سوی شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و ارائه به ریاست دانشگاه جهت انعکاس به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایان هر نیمسال تحصیلی.
 • ارزیابی ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی و میزان کارائی برنامه‌ها و مقررات براساس عوامل و شاخص‌های تعیین شده.
 • جمع‌آوری و ارائه نظرات و پیشنهادهای لازم در جهت اصلاح و بهبود کیفیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اجرایی و غیره در دانشگاه.
 • ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شورای نظارت و ارزیابی و شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه.
 • ارزیابی روش تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه و تلاش در جهت انتخاب مناسب‌ترین روش تدریس برای هر موضوع درسی از طریق تکمیل فرم‌های پرسشنامه توسط دانشجویان و نظرخواهی از دانش‌آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش و پژوهش در دانشگاه.
 • بررسی و تصویب طرح‌های مربوط به گروه و ارزیابی دانشگاه.
 • بررسی وضعیت آموزشی، پژوهشی و رفاهی اعضاء آموزشی دانشگاه و یافتن شاخص‌ها و عوامل تأثیرگذار بر کیفیت آموزش و پژوهش.
 • بررسی و ارزیابی مستمر کارکرد گروه‌های آموزشی، دانشکده‌ها و واحدهای تابعه دانشگاه و ارائه گزارش به معاونت ذی‌ربط دانشگاه.
 • بررسی مشکلات و موانع رشد کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه و ارائه طرح‌های مناسب جت بهبود و افزایش سطح کیفی آموزش و پژوهش دانشگاه.
 • ارتباط با دانشگاه‌های معتبر جهان و کسب اطلاع از نحوه تلاش‌ها و دستاوردهای نوین در زمینه نظارت و ارزیابی عملکرد دانشگاه و استفاده بهینه از آن.
 • نظارت و ارزیابی منظم فعالیت‌های مدیران دانشگاه با هماهنگی و همکاری معاونت‌های ذی‌ربط.
 • برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای اعضای هیأت علمی، مدیران و کارشناسان ذی‌ربط دانشگاه در جهت ارتقای کیفیت عملکرد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اجرایی و غیره  دانشگاه با هماهنگی معاونت‌های مربوط.
 • انجام بررسی‌های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه‌های درسی و آموزشی و ارائه پیشنهاد به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه.
 • تهیه آیین‌نامه و دستورالعمل‌های لازم در زمینه مربوط.
 • نظارت بر نحوه انجام امتحانات میان‌ترم و پایان‌ترم دانشگاه.
 • نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات دانشگاه و ارائه گزارش موارد تخلف به ریاست دانشگاه و یا معاونت‌های ذی‌ربط.
 • انجام سایر امور محوله در زمینه نظارت و ارزیابی از سوی مقام مافوق.