مراحل تبدیل وضعیت بر اساس نوع پرونده

نوع پرونده

شرایط لازم

مدارک و فرمهای مربوطه

جذب پیمانی

۱- شرکت در فراخوان جذب هیأت علمی؛

۲- تحویل مستندات لازم به دبیرخانه جذب؛

۳- انطباق پرونده متقاضی با شرایط اختصاصی دانشگاه و کسب امتیازات لازم در بررسی‌های اولیه هیأت اجرایی جذب، کارگروه‌های علمی و عمومی.

کاربرگ الف (شناسنامه علمی متقاضی)

فرم شماره ۱ دانشگاه

فرم مدارک مورد نیاز دانشگاه

فرم بایسته‌ها

بورسیه به پیمانی

۱- شرکت در فراخوان جذب هیأت علمی؛

۲- تحویل مستندات لازم به دبیرخانه جذب؛

۳- انطباق پرونده متقاضی با شرایط اختصاصی دانشگاه و کسب امتیازات لازم در بررسی‌های اولیه هیأت اجرایی جذب، کارگروه‌های علمی و عمومی.

کاربرگ الف (شناسنامه علمی عضو هیأت علمی)

تکمیل فرم شماره ۱ دانشگاه

فرم مدارک مورد نیاز دانشگاه

طرح سربازی به پیمانی

بر اساس ماده ۱۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی موارد زیر مدّ نظر قرار می‌گیرد:

۱- موافقت دانشکده مربوطه و هیأت اجرایی جذب با ادامه همکاری متقاضی با دانشگاه؛

۲- اتمام دوره طرح سربازی؛

۳- شرکت در اولین فراخوان جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم.

کاربرگ الف (شناسنامه علمی عضو هیأت علمی)

تکمیل فرم شماره ۱ دانشگاه

فرم مدارک مورد نیاز دانشگاه

پیمانی به رسمی-آزمایشی

بر اساس ماده ۱۲ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی موارد زیر مدّ نظر قرار می‌گیرد:

۱- دارا بودن حداقل ۲ و حداکثر ۵ سال سابقه خدمت پیمانی؛

۲- کسب امتیازات لازم مطابق آخرین آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی وزارت علوم؛

۳- تأیید صلاحیت عمومی و موافقت هیأت اجرایی جذب.

فرم‌های تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی-آزمایشی

رسمی-آزمایشی به رسمی-قطعی

بر اساس ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی موارد زیر مدّ نظر قرار می‌گیرد:

۱- دارا بودن حداقل ۲ و حداکثر ۵ سال سابقه خدمت رسمی-آزمایشی؛

۲- دارا بودن مرتبه دانشیاری و یا امتیازات لازم جهت ارتقا به مرتبه دانشیاری؛

۳- تأیید صلاحیت عمومی و موافقت هیأت اجرایی جذب.

فرم‌های تبدیل وضعیت از رسمی- آزمایشی به رسمی-قطعی