معرفی گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
به منظور ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی و تحقق اهداف تعیین‌شده، گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه کوثر در اردیبهشت 95 زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه و به سرپرستی دکتر مریم درپر، استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه، تشکیل‌شد. هم اکنون دکتر زهرا قلعه‌نوی، استادیار گروه مهندسی اپتیک و لیزر ریاست این حوزه را به‌عهده دارد.