ارتباط مستقیم با رئیس گروه نظارت و ارزیابی

شما می‌توانید از طریق لینک زیر  هرگونه  نظر، درخواست، انتقاد، شکایت و یا تقدیری را به صورت مستقیم و محرمانه با رئیس گروه نظارت و ارزیابی مطرح کنید:

ارتباط با مسئولین دانشگاه: ارتباط با رئیس گروه نظارت و ارزیابی 

https://b2n.ir/EvalKUB