معرفی اعضا

خانم زهرا رمضانی : دبیر کانون

خانم  شیما وحید اسفیدان : نائب دبیر

خانم فاطمه شفیعی: : عضو اصلی

خانم محدثه فرحبخش : عضو اصلی

خانم زهراالسادات توکلی : عضو اصلی

خانم فرناز مهرانی: عضو اصلی

فرم عضویت در کانون همیاران سلامت روان