حوزه اجرایی و نظارتی:

 • تشکیل پرونده مددکاری برای دانشجویان ومراجعین به مددکاری
 • ثبت پیگیریهای بعمل آمده در پرونده ها (پیگیری های تحصیلی ، مالی ، انضباطی ، آموزش)
 •  
 • در صورت نیاز( بازدید از منزل ، محل کار و سایر مراکز)
 • ارتباط و هماهنگی با تیم درمان (مشاور، روانشناس ، روانپزشک) مرکزوخارج از مرکز
 • پیگیری وضعیت دانشجویان آسیب پذیر (بصورت تلفنی ویا مصاحبه حضوری )
 • مراجعه به خوابگاه در صورت نیاز ویا مرکز مشاوره ویابیمارستان در صورت نیاز به بستری شدن دانشجو
 • ارائه گزارش مددکاری به مسئولین مربوطه
 • مکاتبه با آموزش دانشکده ها ودر صورت لزوم با سایر مراکز ونهادها طبق دستورسرپرست اداره مشاوره و سلامت دانشجویی
 • طرح کردن پرونده های دانشجویان در کمیته روانشناختی بصورت ماهیانه
 • ارجاع دانشجویان نیازمند مالی ، نیازمند خوابگاه ، نیازمند کار دانشجویی به منابع حمایتی داخل ویا خارج از دانشگاه
 • اعزام و بستری کردن دانشجویان آسیب پذیر به بیمارستان زیر نظر روانپزشک ورییس مرکز