بخش مددکاری

شرح وظایف مددکاری:

خدمات مددکاری که توسط مددکاران مراکز مشاوره ارائه می شوند،دانشجویانی را تحت پوشش و حمایت خود قرار میدهد که به هر دلیل دچار آسیب شده یا در معرض آسیب جدی قرار دارند. از جمله فعالیت های مرکز مشاوره در حوزه مداخله های مددکاری می توان به این موارد اشاره کرد:

  • پیگیری متابعت از توصیه ها و برنامه های درمانی ارائه شده،
  • حمایت و پیگیری تغییر یا تعدیل موقعیت های اسیب زا (وضعیت دشوار خانوادگی ،مشکلات محیط زندگی کنونی مثلا خوابگاه،مشکلات تحصیلی ،مالی و بین فردی )
  • مراقبت و پیگیری وضعیت بهبودی دانشجویان مشکل دار