خدمات مرکز

-کنترل و حفظ سلامت مواد غذایی از طریق:

 کنترل بر بهسازی و بهداشت مراکز تهیه ،تولید و توزیع و فروش مواد غذایی

 نظارت بر سلامت کارکنان مراکز تهیه، توزیع و نگهداری و فروش مواد غذایی

 نظارت بر اخذ کارت بهداشت پرسنل مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی بر اساس ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی آشامیدنی و آرایشی.

ارتقاء آگاهیهای بهداشتی کارکنان مراکز تهیه و توزیع و نگهداری مواد غذایی

حفظ سلامت دانشجویان، اساتید و کارکنان

اارائه خدمات سرپایی درمان مانند اندازه گیری فشارخون، قند خون، درصد اکسیژن اشباع خون، معاینات بینایی بوسیله تابلوی E الکترونیکی، درجه حرارت بدن، قد، وزن، محاسبه BMI

 مبارزه و کنترل حشرات و جوندگان موذی با اولویت بهسازی.

نظارت بر بهداشت اماکن عمومی دانشگاه اعم از خوابگاه ها، سالن های ورزشی و ...

نظارت بر دفع بهداشتی زباله و کنترل فاضلاب

 -رسیدگی به شکایات بهداشتی و موارد ارجاع

تهیه وتدوین بروشور های آموزشی مرتبط با مسائل بهداشتی

-نظارت بر گندزدایی اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی.

-کنترل مواد غذایی و نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک و ارسال آن به آزمایشگاه و معدوم نمودن مواد غذایی فاسد بر اساس دستورالعمل های مربوطه

-اقدامات لازم در شرایط اضطراری و کنترل بحران

-شرکت در جلسات بازآموزی و سمینارها طبق دستورالعمل های مربوطه

-شرکت در طرح های ملی و کشوری جهت هماهنگی لازم برای پیشبرد اهداف بهداشتی

-آموزش بهداشت محیط به دانشجویان و کارکنان

-همکاری در طرح پایش سلامت دانشجویان و کارکنان

-ارائه پیشنهادات و راهکارها جهت رفع نواقص بهداشتی و انجام پبگیری های مربوطه

آشنایی دانشجویان و کارمندان با واحد بهداشت محیط