شرایط عضویت در کانون

  • دانشجوی همان دانشگاه  و علاقمند به ارایه خدمات عمومی مشاوره ای باشد.
  • دانشجو در زمان درخواست، حداقل دو نیم سال تحصیلی را گذرانده و حداقل یک نیم سال تحصیلی از مدت تحصیل وی باقی مانده باشد.
  • نداشتن حکم قطعی انضباطی
  • نداشتن اشتهار به سوء رفتار اجتماعی به تائید اداره مشاوره دانشجویی
  • نداشتن اختلال روانی شناخته شده به تائید اداره مشاوره دانشجویی
  • گذراندن دوره آموزشی مهارت های زندگی و دوره های توجیهی اداره مشاوره دانشجویی         
  •  تکمیل فرم عضویت و تعهد نامه رعایت ضوابط اخلاقی حیطه فعالیت