خدمات مرکز

 

خدمات ایمنی و بهداشت حرفه ای :

بازدید از محیط های کار و شناسایی ، اندازه گیری ، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار:

بررسی علل حوادث در محیط های کار و آموزش.

جمع آوری اطلاعات اولیه در خصوص فرآیندهای آموزشی

جمع آوری اطلاعات اولیه از نحوه کار وسایل و تجهیزات تاسیات

جمع آوری اطلاعات اولیه از عوامل زیان آور موجود

تهیه آمار اولیه درخصوص نوع حادثه ، علت وقوع ، ساعت وقوع ، آمار مراجعین به مرکز بهداشت، میزان آسیب و شدت حادثه

ارائه راهکار جهت پیشگیری ا زوقوع احتمالی ، مجدد و مشابه حوادث.

تهیه  فرم حادثه

نظارت بر نحوه تهیه، توزیع و استفاده وتجهیزات حفاظت فردی

تهیه برگ MSDS کلیه مواد شیمیایی مورد استفاده در دانشگاه

اقدامات لازم در شرایط اضطراری و کنترل بحران

شرکت در جلسات بازآموزی و سمینارها طبق دستورالعمل های مربوطه

شرکت در طرح های ملی و کشوری جهت هماهنگی لازم برای پیشبرد اهداف بهداشتی

همکاری در طرح پایش سلامت دانشجویان و کارکنان

آموزش :    

آموزش چهره به چهره و گروهی دانشجویان و پرسنل درخصوص رعایت اصول ایمنی در کار، شناخت نقاط خطر و استفاده از وسایل حفاظت فردی هنگام کار در کارگاه های آموزشی و.....

پیشنهاد جهت ساماندهی و بهبود سیستم ایمنی در  زمینه های ساختمان ، حریق ، الکتریسیته ، آلاینده های شیمیایی ، خطرات دستگاهها و .....

تکمیل فرمهای گزارش نواقص و بازدیدهای بهداشتی ازکارگاهها و بررسی نواقص موجود و اولویت بندی ریسکها جهت پیشبینی اقدامات لازم

تهیه و توزیع  پمفلت های آموزشی در خصوص ایمنی و بهداشت کار.

تهیه و تکمیل چک لیستهای ارزیابی خطرات و عوامل زیان آور در خصوص برق، حریق، ماشین آلات، ساختمان، مواد شیمیایی و ارگونومی.

بررسی سیستم ایمنی حریق دانشگاه و بازدید از تجهیزات اطفاء حریق