فرآیند اتمام دوره فرصت مطالعاتی ارتباط با جامعه و صنعت

1. گواهی اتمام دوره فرصت مطالعاتی- توسط دستگاه اجرایی؛

2- برگزاری سمینار دستاوردهای مأموریت- توسط متقاضی در حضور همکاران؛

3- صورتجلسه گروه و صورتجلسه دانشکده (توسط متقاضی)؛ ذکر تایید ارائه سمینار و مشخصات دوره فرصت مطالعاتی در صورتجلسه ضروری می‌باشد؛

4- تکمیل فرم‌های 1 تا 3 اختتام دوره فرصت مطالعاتی- توسط متقاضی؛

5- گزارش نهایی فرصت مطالعاتی-گزارش بر روی CD با فرمت مشخص شده (توسط متقاضی)؛

6- ارسال نامه به رئیس دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت و الصاق تمامی موارد فوق (توسط متقاضی)؛

7- طرح در شورای پژوهشی دانشگاه؛

8- صدور گواهی پایان دوره فرصت مطالعاتی (توسط معاونت آموزشی و پژوهشی).