طرح‌های پژوهشی برون دانشگاهی خاتمه یافته دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه کوثر

 • شناسنامه تقسیماتی استان خراسان شمالی و شهرستان های تابعه (فاز اول)

  Responsive Image
 • بررسی و شناخت و رفع موانع توسعه اشتغال زنان در روستاها (مطالعه موردی: روستاهای استان خراسان شمالی)

  Responsive Image
 • تهیه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستایی استان خراسان شمالی به تعداد 30 روستای دهستان گرمخان شهرستان بجنورد

  Responsive Image
 • تمام شماری و نظارت بر واحدهای ایجادشده مشمول قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری

  Responsive Image
 • مقایسه تطبیقی روش های آموزش موجود درس شیمی با رویکردهای نوین

  Responsive Image
 • آسیب شناسی فعالیت های موسیقیایی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

  Responsive Image
 • تخریج احادیث شرح مثنوی سروری دفتر اول و دوم

  Responsive Image
 • تهیه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستایی استان خراسان شمالی به تعداد 22 روستای دهستان‌های راز و استقان شهرستان راز و جرگلان

  Responsive Image
 • مطالعه مکانیسم مولکولی فعال شدن سیگنالینگ سیتوکینین از طریق فاکتورهای رونویسی KNOX/BELL در طی تکوین نودول

  Responsive Image
 • طرح جامع مطالعه غارهای استان خراسان شمالی

  Responsive Image
 • تهیه برنامه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان خراسان شمالی به تعداد 34 روستای هدف دهستانهای سیوکانلو و جرگلان

  Responsive Image
 • بررسی اپیدمیولوژیک نزاع در استان خراسان شمالی

  Responsive Image
 • بهبود وضعیت اجتماعی-اقتصادی مناطق روستایی استان خراسان شمالی با تأکید بر ایجاد و توسعه اشتغال‌های خرد

  Responsive Image
 • بررسی علل اجتماعی، اقتصادی خشونت خانگی و راهکارهای مقابله با آن در سطح استان خراسان شمالی

  Responsive Image