همکاران دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت 

Responsive Image
معصومه عیدی
کارشناس دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت
دانشجوی دکتری- جامعه شناسی
Meidi71@yahoo.com
Responsive Image
058-31222311
Responsive Image
Responsive Image
مهندس احمد وحیدی
کارشناس مرکز مهارت آموزی و مشاوره شغلی (TMC)
کارشناس ارشد - برق و مخابرات
avahidi62@gmail.com
Responsive Image
058-31222341
Responsive Image