زمان‌های کلیدی در کارآموزی

ردیف انتخاب واحد آخرین مهلت ارسال درخواست شروع کارآموزی آخرین مهلت ارسال درخواست پایان کارآموزی
1 نیمسال اول تا پایان مهلت حذف و اضافه همان نیمسال شروع امتحانات همان نیمسال
2 نیمسال دوم تا پایان مهلت حذف و اضافه همان نیمسال شروع امتحانات همان نیسمال
3 ترم تابستان تا 10 مرداد شروع امتحانات همان نیمسال