برگزاری کارگاه آموزشی معرفی و تأسیس شرکت های دانش بنیان ویژه اعضای محترم هیأت علمی و کارمندان محترم دانشگاه کوثر

برگزاری کارگاه آموزشی معرفی و تأسیس شرکت های دانش بنیان ویژه اعضای محترم هیأت علمی و کارمندان محترم دانشگاه کوثر