نظارت و ارزیابی

معرفی گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

2024 01 Jan

اعضای شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه کوثر

2024 01 Jan

اهداف، وظایف و اختیارات

2024 01 Jan

بهبود کیفیت گروههای آموزشی

2024 01 Jan

کارگروه‌های تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

2024 01 Jan

آئین‌نامه ها