افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار خراسان شمالی

افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار خراسان شمالی