کانون دانشجویی همیاران سلامت روان نهادی است غیر سیاسی و غیردولتی که به منظور جلب مشارکت و یاری دانشجویان هر دانشگاه به سایر دانشجویان دانشگاه و نیز با هدف ارائه خدمات مستمر،فراگیر و اجتماع محور زیرنظر مرکز مشاوره دانشجویی و با هماهنگی معاونت های فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فعالیت می کند و اهم اهداف و فعالیت های این کانون به شرح ذیل کی باشد:

1) مشارکت و همراهی با مرکز مشاوره در اجرای برنامه های آموزشی پیشگیری

2) همکاری با مرکز مشاوره در طراحی، تدارک و اجرای طرح های پیشگیری و مداخلاتی با رویکرد اجتماع محور در سطح دانشگاه و خوابگاه ها

3) آموزش و یاری رسانی به سایر دانشجویان در زمینه مشکلات و مسائل ارتباطی در

محیط های خوابگاهی.

4) آموزش و یاری رسانی به سایر دانشجویان  در زمینه مهارت حل مساله.

5) آموزش و یاری رسانی به سایر دانشجویان در زمینه مسائل  تحصیلی و برنامه ریزی درسی بویژه در ایام امتحانات.

6) آموزش و راهنمایی اولیه دانشجویان در مورد افت تحصیلی