ارتباط با ما

ارتباط با مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی: 05832245084

ارتباط با سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی : سرکار خانم دکتر نسیم سهیلی 

09019489977

 ارتباط با واحد بهداشت : سرکار خانم مریم شرافتمند

 09032131307

ارتباط با کارشناس مشاوره: سرکار خانم محبوبه آدینه پور

09035710600

ارتباط با مددکار اجتماعی: سرکار خانم مریم سلطانی

09307471867