سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

 

 

شرح وظایف رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره 

دانشجویی برنامه ریزی و تعیین اولویت های اجرایی دفتر براساس خط مشی اعلام شده از سوی دفتر مرکزی

1_1_  اجرای قوانین و بخشنامه های مربوط ونظارت بر حسن اجرای آنها.

2_1_  نظارت بر تهیه وارسال گزارش های لازم به دفتر مرکزی مشاوره.

3_1_  دعوت از متخصصان وجلب همکاری آنها به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت.

4_1_  نظارت و ارزیابی کار مشاوران و کارشناسان مرکز.

5_1_  شرکت در جلسات مربوط بر حسب ضرورت.

6_1_  تشکیل جلسات با مشاورین وسایر اعضای دفتر به طور مداوم جهت تبادل نظر.

7_1_  ارتباط مداوم و مستمر با بخش های مختلف دانشگاه به منظور ارائه پیشنهادات کارشناسی جهت کمک به رفع مشکلات دانشجویان و مراکز خارج از دانشگاه که به نحوی با دفتر مشاوره سنخیت کاری دارند.

8_1_  برنامه ریزی و کوشش در جهت گسترش شعبات دفتر مشاوره در خوابگاه ها و دانشکده ها.

9_1_  پیشنهاد بودجه سالانه مرکز به منظور در نظر گرفتن آن در بودجه عمومی دانشگاه و نظارت بر هزینه های مرکز.

10_1_  مصاحبه ی علمی، تخصصی و حرفه ای مشاوران  قبل از دعوت به کار آنها و تایید صلاحیت علمی، تخصصی و حرفه ای آنان.

11_1_  نظارت مستمر و مداوم بر نحوه ی فعالیت مشاوران ، مددکاران و روان پزشکان.

12_1_  ارزیابی رضایت مراجعان از عملکرد مشاوران.

13_1_   بررسی و کنترل گزارش کار مشاوران،روان شناسان، مددکاران و روان پزشکان مرکز به صورت ماهانه.

14_1_  نظارت وپیگیری اجرایی مصوبات ، بخشنامه ها و اطلاعیه ها.

15_1_  ارزشیابی عملکرد مشاوران و سایر شاغلین در دفتر مشاوره.

کارشناس مرکز بهداشت

کارشناس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

کارشناس مرکز مشاوره

کارشناس مشاوره مرکز بهداشت،درمان و مشاوره دانشجویی