با توجه به ضرورت و توجه به وضعیت سلامت جسمی، تمامی دانشجویان در کلیه مقاطع و ورودی ها ملزم به تکمیل پرسشنامه سلامت جسم از طریق لینک زیر می باشند:

لینک طرح پایش جسم:

http://portal.saorg.ir/physicalhealth