غباروبی مزار شهدای گمنام توسط اعضای هیأت رئیسه و کارکنان دانشگاه کوثر به مناسبت روز دانشجو

غباروبی مزار شهدای گمنام توسط اعضای هیأت رئیسه و کارکنان دانشگاه کوثر به مناسبت روز دانشجو