راهپیمایی روز 22 بهمن با حضور رئیس دانشگاه کوثر، دکتر محبوبه معین مقدس و جمعی از اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه

راهپیمایی روز 22 بهمن با حضور رئیس دانشگاه کوثر، دکتر محبوبه معین مقدس و جمعی از اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه