نام و نام خانوادگی :
علیرضا حسینی
رشته تحصیلی :
زبان و ادبیات عربی
مدرک تحصیلی :
دکتری
پست الکترونیک:
Alirhosseyni@yahoo.com
صفحه وب :
 
 
 اهم مسئولیت‌های اجرایی
 • عضو هیأت مدیره انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
 • رئیس دانشگاه کوثر، 21/06/1397- ادامه دارد
 • سرپرست دانشگاه کوثر، 1397  
 • مشاور رئیس دانشگاه کوثر به مدت 1 سال
 • عضو هیأت رئیسه دانشگاه کوثر
 • عضو شورای دانشگاه کوثر به مدت 2 سال
 • نماینده هیأت اجرایی در کارگروه بررسی صلاحیت علمی جذب اعضای هیأت علمی مشترک دانشگاه کوثر و مجتمع آموزش عالی اسفراین
 • رئیس کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور مدیریت و پشتیبانی دانشگاه کوثر
 • عضو کمیته امور رفاهی دانشگاه کوثر به مدت 2 سال
 • مشاور و مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه عدالت
 • مسئول راهاندازی دانشگاه پیام نور واحد آبعلی
 • عضو هیئت مؤسس دانشگاه پیام نور واحد آبعلی
 • رئیس دانشگاه پیام نور واحد آبعلی
 • مشاور و قائم مقام دانشگاه پیام نور مرکز شهریار
 • معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور مرکز شهریار
 • عضو شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز شهریار
 • مشاور اجرائی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 • نایب رئیس کمیته منابع انسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 • عضو کمیته قراردادهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 • مدیر حوزه ریاست دانشگاه پیام نور استان تهران
 • عضو شورای راهبری و رئیس کمیته راهبردی واحدهای جدید التاسیس دانشگاه پیام نور استان تهران
 • مشاور اداری و علمی رئیس محترم دانشگاه پیام نور استان قزوین
 • رئیس دانشگاه پیام نور استان قزوین
 • دبیر مجمع خیرین پیام نور استان تهران
 • عضو فعال و برگزارکننده کارگاه کرسی­های نقد و نظریه­پردازی دانشگاه پیام نور مرکز شهریار
 • مشاور امور زنان نماینده محترم قزوین و آبیک مجلس شورای اسلامی
 • قائم مقام و معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علمی و کاربردی تهران 3
 • مدیر گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه پیام نور مرکز دماوند
 • مدیر گروه و عضو گروه و زبان و ادبیات عربی مؤسسه پژوهشی رایمند پژوه
 • · مشاور علمی و معاون پژوهشی انتشارات پردازش