رؤسای دانشگاه از بدو تأسیس تا کنون:

 

     دکتر محمدرضا قربانی از سال 1391 تا 1394

         دکتر محمدعلی رباط‌‌ جزی از سال 1394 تا 1397

     دکتر علیرضا حسینی ازسال 1397 تا 1400/09/02

  دکتر محبوبه معین‌مقدس 1400/09/03 تا کنون