دانشکده و گرایش ها

دانشکده نمونه


دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی در سال 1391 با هدف تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور در رشته های مهندسی کامپیوتر و مهندسی صنایع راه اندازی گردید.

کانال تلگرام دانشکده پست الکترونیک دانشکده 03538211000

دانشکده نمونه


دانشکده علوم پایه

دانشکده علوم پایه در سال 1391 با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص و کارامد در رشته های ریاضیات و کاربردها و علوم کامپیوتر تأسیس گردید

کانال تلگرام دانشکده پست الکترونیک دانشکده 03538211000

دانشکده نمونه


دانشکده علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی در سال 1391 با هدف تربیت نیروی کارامد مورد نیاز جامعه با رشته های حسابداری، زبان و ادبیات فارسی، علوم حدیث  و قرآن فعالیت خود را آغاز نمود و در سال 1392 رشته های آموزش زبان انگلیسی ،زبان و ادبیات انگلیسی و جفرافیا به این دانشکده اضافه گردید.

کانال تلگرام دانشکده پست الکترونیک دانشکده 03538211000