کارکنان اموردانشجویی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تماس

تصویر

1

امید دلارام کیکانلو

مدیر دانشجویی

05831221130

 

2

معصومه صابر قاسم خانی

کارشناس مسئول امور رفاهی و بیمه

05831223110

 

3

میترا محمدی

کارشناس وام و امور دانشجویی

05831223120

4

هما صائمیان

 امور خوابگاه ها

05831223160

5 رضا علیزاده کارشناس امور دانشجویی 05831223140