معرفی معاونین تا کنون

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی مرتبه علمی آغاز تصدی پایان تصدی
 محبوبه معین مقدس دکتری فیزیک استادیار 1392 1396
رمضانعلی نادری مایوان دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار 1396 1399
مریم محبتی دکتری حکمت متعالیه استادیار 1399 ادامه دارد