همیار دانشجو - معاونت دانشجویی

به منظور بهره گیری از توانمندی ­های دانشجویان در پیشبرد امور دانشجویی ، فرهنگی، فوق برنامه، اداری ، خدماتی و رفاهی و ایجاد زمینه های کسب تجربه علمی برای دانشجویان و کمک به تأمین بخشی از مخارج تحصیلی آنان در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی، آئین­ نامه استفاده از کار دانشجویی دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی تنظیم و تدوین گردیده است که مختصراً برخی از مفاد آن به شرح زیر ارائه می شود.

 • کمک هزینه دانشجویانی که در زمینه امورآموزشی و پژوهشی به کار اشتغال دارند، درصورت داشتن میانگین کل بیش از ۱۶ برای رشته های علوم انسانی، هنر و کشاورزی و میانگین کل بیش از ۱۵ برای رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه، به میزان ۲۰% حق الزحمه مندرج در جدول افزایش می یابد.
 • تاریخ شروع و خاتمه تسهیلات دانشجویی ابتدا و انتهای هر نیمسال تحصیلی است.
Responsive Image
 • ·   اعلام نیاز و تشخیص واحد به کار گیرنده
 • · داشتن صلاحیت ­های عمومی (اعم از آموزشی و انضباطی) به تشخیص معاونت دانشجویی
 • تبصره: دانشجویان ممتاز و متاهل از اولویت برخوردار می­باشند.
 • ·  گذراندن حداقل یک نیم­سال تحصیلی برای دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته
 • تذکر ۱ : در صورت عدم رضایت واحد مربوط و یا رفع نیاز، به کار دانشجو خاتمه داده می شود.
 • تذکر ۲ : اجرای مفاد این آیین نامه هیچگونه تعهد استخدامی برای مراکز آموزش عالی برای دانشجو ایجاد نخواهد کرد.
 • تذکر ۳ : پرداخت حق الزحمه کار دانشجویی با ارسال گواهی انجام کار و ذکر مشخصات کامل دانشجو به حساب نامبردگان واریز می­شود.
 •  
 • تذکر ۴: دانشجویانی که از بودجه کل کشور، وجهی را تحت هر عنوانی دریافت می­ نمایند و یا اشتغال به کار دارند نمی ­توانند از مزایای این آیین ­نامه استفاده کنند.