اعضای هیأت علمی

دکتر ابراهیم کنعانی
دانشیار گروه ادبیات فارسی
دکتری ادبیات فارسی
شماره تماس:5112
عنوان جدید
دکتر مریم درپر
استادیار گروه ادبیات فارسی
دکتری ادبیات فارسی
شماره تماس:5113
عنوان جدید
دکتر مژگان میرحسینی
استادیار گروه ادبیات فارسی
دکتری ادبیات فارسی
شماره تماس:3300
عنوان جدید
دکتر فاطمه زمانی
استادیار گروه ادبیات فارسی
دکتری ادبیات فارسی
شماره تماس:5114
عنوان جدید
دکتر رحیمه ببرکته شمشیری
 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث
دکتری الهیات و معارف اسلامی
شماره تماس:2700
عنوان جدید
دکتر فاطمه آگهی
 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث
دکتری الهیات و معارف اسلامی
شماره تماس:
عنوان جدید
دکتر فاطمه حاجی اکبری
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث
دکتری الهیات و معارف اسلامی
شماره تماس:5311
عنوان جدید
دکتر مریم محبتی
استادیار گروه علوم قرآن و حدیث
دکتری حکمت متعالیه
شماره تماس:5314
عنوان جدید
دکتر مجتبی شکوری
استادیار گروه علوم قرآن و حدیث
دکتری علوم قرآن و حدیث
شماره تماس:5312
عنوان جدید
دکتر زهرا محمدی محمدیه
استادیار گروه علوم قرآن و حدیث
دکتری علوم حکمت متعالیه
شماره تماس:
عنوان جدید
دکتر زهرا اکبری
استادیار گروه علوم قرآن و حدیث
دکتری علوم قرآن و حدیث
شماره تماس:5314
عنوان جدید
حمزه حصاری
مربی گروه حسابداری
کارشناسی ارشد حسابداری 
شماره تماس:5212
عنوان جدید
 زهره حیدری
مربی گروه حسابداری
کارشناسی ارشد حسابداری 
شماره تماس:5213
عنوان جدید
دکتر معصومه شهسواری
استادیار گروه حسابداری
دکتری حسابداری
شماره تماس:5211
عنوان جدید
دکتر حسن پارسی پور
استادیار گروه جغرافیا
دکتری جغزافیا و برنامه ریزی شهری
شماره تماس:5414
عنوان جدید
دکتر رمضانعلی نادری مایوان
استادیار گروه جغرافیا
دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
​​​​​​​​​​​​شماره تماس:5411
عنوان جدید
دکتر تیمور جعفری
استادیار گروه جغرافیا
دکتری جغرافیای طبیعی
شماره تماس:5415
عنوان جدید
دکتر فروغ خزاعی نژاد
استادیار گروه جغرافیا
دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
شماره تماس:5510
عنوان جدید
دکتر محمد رضا غلامی
استادیار گروه جغرافیا
دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
شماره تماس:5412
عنوان جدید
دکتر هادی یعقوبی نژاد
استادیار گروه زبان انگلیسی
​​​​​​​دکتری آموزش زبان انگلیسی
شماره تماس:8112
عنوان جدید
دکتر فاطمه معافیان
استادیار گروه زبان انگلیسی
​​​​​​​دکتری آموزش زبان انگلیسی
شماره تماس:8115
عنوان جدید
دکتر ئاسرین فخر
استادیار گروه زبان انگلیسی
دکتری زبان و ادبیات انگلیسی
شماره تماس:8114
عنوان جدید
دکتر جواد زارع
دانشیار گروه زبان انگلیسی
​​​​​​​دکتری آموزش زبان انگلیسی
شماره تماس:8111
عنوان جدید
دکتر زینب ابوالفضلی
استادیار گروه زبان انگلیسی  
دکتری آموزش زبان انگلیسی
شماره تماس:8113
عنوان جدید
دکتر محمد غفوری فر   
استادیار گروه عربی   
دکتری زبان و ادبیات عرب        
شماره تماس:8211   
عنوان جدید
دکتر سبحان کاوسی
استادیار گروه عربی
دکتری زبان و ادبیات عرب
شماره تماس:8216
عنوان جدید
دکتر امید ایزانلو
استادیار گروه عربی
دکتری زبان و ادبیات عرب
شماره تماس:
عنوان جدید
دکتر نعیمه پراندوجی
استادیار گروه عربی
دکتری زبان و ادبیات عرب
شماره تماس:8214
عنوان جدید
دکتر سمیه السادات طباطبایی
دانشیار گروه عربی
دکتری زبان و ادبیات عرب
شماره تماس:8215
عنوان جدید
دکتر اعظم ملانوروزی
استادیار گروه تربیت بدنی
دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس:5610
عنوان جدید
دکتر میترا خادم الشریعه
استادیار گروه تربیت بدنی
دکتری فیزیولوژی ورزشی
شماره تماس:5611
عنوان جدید
دکتر آرزو اصغری
استادیار گروه روانشناسی
دکتری روانشناسی تربیتی
شماره تماس:5500
عنوان جدید
دکتر نسیم سهیلی
استادیار گروه روانشناسی
دکتری مشاوره
شماره تماس:5711
عنوان جدید