بازنگري مجدد تقويم آموزشي نيمسال دوم 1402-1403

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1403 مورد بازنگری قرار گرفت:(دانلود)