اطلاعیه دفاع در مقطع کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اطلاعیه دفاع در مقطع کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

خانم سودابه حدادی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری ورودی 1400 با دفاع از پایان نامه خود به راهنمایی خانم دکتر فروغ خزاعی نژاد و مشاوره آقای دکتر حسن پارسی پور اولین فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد گروه گردید..