تماس با ما

  1.     کد بجنورد: ۰۵۸
  2.     تلفن های تماس: ۳۱۲۲۰۰۰۰
  3.     شماره مستقیم دفتر ریاست: ۳۱۲۲۱۱۱۱
  4.     روابط عمومی: ۳۱۲۲۱۲۲۰
  5.      دبیرخانه مرکزی: ۳۱۲۲۴۳۰۰
  6.     مسئول دفتر معاونت آموزشی وپژوهشی: ۳۱۲۲۲۲۲۲
  7.     نشانی: استان خراسان شمالی، بجنورد، جاده ارکان، بعد از بیمارستان امام حسن (ع)، دانشگاه کوثر
  8.     کد پستی: ۹۴۵۳۱۵۵۱۶۸   
  9.     فکس: ۳۲۲۶۲۴۹۳
  10.     Email: edu.k@kub.ac.ir

محل دانشگاه در نقشه