فرم‌ها

1

  فرم‌های بروز شده درخواست ترفیع پایه استحقاقی سالیانه 1403/01/01                       

2

  فرم‌های درخواست ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری

3

  فرم‌های تبدیل وضعیت ‌از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

4

 فرم‌های تمدید قرارداد استخدام پیمانی سال‌‌های ششم و هفتم

آئین‌نامه، شیوه‌نامه، دستورالعمل و بخشنامه

1

 آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی- سال 1395

2

 آئین‌نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی- سال 1395

3

 شیوه‌نامه اجرای آئین‌نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی- سال 1395

4

 شیوه‌نامه اعطای پایه استحقاقی به اعضای هیأت علمی- مصوبه 18 صورت‌جلسه هفتمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه‌های استان خراسان شمالی- 1397/06/13

5

 دستورالعمل اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی- مصوبه 7 صورت‌جلسه یازدهمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه‌های استان خراسان شمالی- 1400/11/10

6

 بخشنامه رفع ابهامات اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی- سال 1402

7

 اصلاح موادی از آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی- مصوبه 17 صورت‌جلسه هفتمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه‌های استان خراسان شمالی- 1397/06/13

8

 اصلاح موادی از آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی- مصوبه 5 صورت‌جلسه نهمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه‌های استان خراسان شمالی- 1399/04/22

9

 دستورالعمل طرز تشکیل هیأت ممیزه مشترک دانشگاه‌های بجنورد، کوثر و مجتمع آموزش عالی اسفراین

10

 آموزانه دانشگاه کوثر