حوزه آموزش
دکتر سعیده قضایی
نقش سازمانی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
نام کاربر
نقش سازمانی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.

Heading Example

تماس با ما

  1.     کد بجنورد: ۰۵۸
  2.     تلفن های تماس: ۳۱۲۲۰۰۰۰
  3.     شماره مستقیم دفتر ریاست: ۳۱۲۲۱۱۱۱
  4.     روابط عمومی: ۳۱۲۲۱۲۲۰
  5.      دبیرخانه مرکزی: ۳۱۲۲۴۳۰۰
  6.     مسئول دفتر معاونت آموزشی وپژوهشی: ۳۱۲۲۲۲۲۲
  7.     نشانی: استان خراسان شمالی، بجنورد، جاده ارکان، بعد از بیمارستان امام حسن (ع)، دانشگاه کوثر
  8.     کد پستی: ۹۴۵۳۱۵۵۱۶۸   
  9.     فکس: ۳۲۲۶۲۴۹۳
  10.     Email: edu.k@kub.ac.ir

محل دانشگاه در نقشه