‎برگزاری مسابقه آشپزی دانشجویان دانشگاه کوثر با حضور دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه

‎برگزاری مسابقه آشپزی دانشجویان دانشگاه کوثر با حضور دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه