رؤسای دانشگاه از بدو تأسیس تا کنون:

دکتر محمدرضا قربانی
از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴
محمد علی رباط جزی
ازسال 1394 تا 1397
دکتر علیرضا حسینی
ازسال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
 دکتر محبوبه معین‌مقدس
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ تا کنون