گرامیداشت شهدای وحدت، سرداران شهید محمدزاده و شوشتری

گرامیداشت شهدای وحدت، سرداران شهید محمدزاده و شوشتری