نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار افتتاح شد

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار افتتاح شد