نشست هیأت رئیسه دانشگاه با حضور دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثر

نشست هیأت رئیسه دانشگاه با حضور دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثر