نشست هیأت رئیسه دانشگاه با حضور دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثر

نشست  هیأت  رئیسه دانشگاه  با  حضور دکتر  علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثر